Artsy Portrait 
 
Zorn Study 
 
Spanish Girl 
 
Blondie